Algemene voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u graag informeren over onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten.

 

Artikel 1 Definities

Client: de persoon die zorg afneemt van de zorgaanbieder.

Zorgaanbieder: de persoon/organisatie die zorg verleent.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de zorgaanbieder gesloten behandelovereenkomst.

2.2 Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

 

Artikel 3 Totstandkoming behandelovereenkomst

3.1 De cliënt tekent een behandelovereenkomst met de daarbij geldende voorwaarden. De algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacyreglement staan online op de website www.ergosolutions.nl. Op verzoek kan de cliënt een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden ontvangen.

3.2 Op verzoek van de cliënt licht de zorgaanbieder de behandelovereenkomst toe.

 

Artikel 4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

4.1 De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is.

 

Artikel 5 Privacy

5.1 De zorgaanbieder moet toestemming krijgen van de cliënt voor het opvragen/gebruiken van (medische) persoonsgegevens van de huisarts en/of andere zorgverleners. Hiervoor wordt een aparte machtiging getekend.

5.2 De zorgaanbieder is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie of wanneer geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of wanneer geheimhouding in redelijkheid niet van de zorgverlener kan worden gevergd.

5.3 De zorgaanbieder handhaaft de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Zie hiervoor het privacyreglement op www.ergosolutions.nl.

 

Artikel 6 Verplichtingen zorgverlener

6.1 De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt. In het dossier wordt gerapporteerd over de behandeling van de cliënt, een en ander voor zover voortvloeiend en noodzakelijk in het kader van de behandeling. Het dossier wordt bewaard gedurende de termijn van 15 jaar.

6.2 De zorgaanbieder verleent de cliënt op verzoek inzage in diens dossier.

 

Artikel 7 Verplichtingen cliënt

7.1 De cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.

7.2 De cliënt zal zich op verzoek van de zorgverlener identificeren.

7.3 Wanneer de cliënt verhinderd is een afspraak van de zorgverlener na te komen, dan zal deze de afspraak minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen bij de cliënt persoonlijk in rekening worden gebracht. Hierbij wordt het Nza-tarief gehanteerd.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij zorgaanbieder.

8.2 De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.

8.3 Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur.

8.4 De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het zorgaanbieder vrij om zonder nadere ingebrekestelling incasso maatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

 

Artikel 9 Klachtenprocedure

9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de hulpverlening van de behandelend ergotherapeut zijn er drie mogelijkheden (zie ook de klachtenprocedure op www.ergosolutions.nl):

 1. Probleem bespreekbaar maken

De cliënt bespreekt de klacht met de desbetreffende ergotherapeut of neemt contact op met de praktijk eigenaar op telefoonnummer 06-49747503 (H.C.L. Kiggen). De cliënt maakt een aparte afspraak om de klacht te bespreken, om zodoende te zoeken naar een oplossing.

 1. Advies over patiëntrechten en klachtwegen
  Als de cliënt het moeilijk vindt de behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of hij/zij komt er samen niet uit, dan kan de cliënt zich wenden tot een regionaal Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij hem/haar in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen.
 2. Klachtenloket Paramedici
  Heeft de cliënt een ernstige klacht en hij/zij wil daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. De client kan de klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met de cliënt opnemen.

 

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De overeenkomst eindigt door:

 1. het behalen van de behandeldoelen;
 2. het overlijden van de cliënt;
 3. opzegging;
 4. ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
 5. in het geval van surseance of faillissement van de cliënt of de zorgaanbieder.

10.2 De zorgaanbieder kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

 1. dat de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
 2. de cliënt weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
 3. de zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
 4. de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;
 5. de zorgaanbieder geen vergoeding ontvangt voor de verleende zorg.

10.3 De zorgaanbieder zal bij opzegging als bedoeld in 10.2 sub d naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt.

10.4 In de gevallen genoemd in 10.2 kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringend, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

10.5 De cliënt kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of tenzij dringend, aan de zorgaanbieder onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.